Home / Resources / Multilingual Resourc... / Hmong

Hmong Resources

Download Logos.*Translations

Pawg Quaspuj Yusnais Mestudsdiv

Appropriate for most web and print needs.

jpg/image icon.JPG Adobe Illustrator FormatAIEncapsulated Post Script fileEPS

Pawg Quaspuj Yusnais Mestusdiv

For use on black backgrounds only.

jpg/image icon.JPG Adobe Illustrator FormatAIEncapsulated Post Script fileEPS

Pawg Quaspuj Yusnais Mestusdiv

For use on black and white or greyscale publications.

jpg/image icon.JPG Adobe Illustrator FormatAIEncapsulated Post Script fileEPS

Pawg Quaspuj Yusnais Mestusdiv

Logos on a colored bar are for use at the bottom of a document or web page.

jpg/image icon.JPG Adobe Illustrator FormatAIEncapsulated Post Script fileEPS

Pawg Quaspuj Yusnais Mestudsdiv

jpg/image icon.JPG Adobe Illustrator FormatAIEncapsulated Post Script fileEPS

Pawg Quaspuj Yusnais Mestudsdiv

jpg/image icon.JPG Adobe Illustrator FormatAIEncapsulated Post Script fileEPS

Pawg Quaspuj Yusnais Mestudsdiv

jpg/image icon.JPG Adobe Illustrator FormatAIEncapsulated Post Script fileEPS

 

Vision Statement

English

Hmong

Vision

Zeem Muag

Turning faith, hope, and love into action on behalf of women, children and youth around the world.

Tig txuj kev ntseeg, kev ca sab, hab kev hlub moog ua kev nqeg teg ua  sawv cev lug ntawm cov quaspuj, mivnyuas hab cov hluas  nyob thoob nplajteb.

Tag Line

 Faith, Hope, Love in Action

Kev Ntseeg, Kev Ca Sab, Kev Hlub Ntawm Teg Num

The PURPOSE

PURPOSE

HOMPHAJ

of United Methodist Women

PAWG QUASPUJ YUSNAIS MESTUSDIV LUB

The organization of United Methodist Women

Pawg Quaspuj Yusnais Mestusdiv

shall be a community of women whose PURPOSE is

kws sibsau uake yuav tsum yog ib pawg quaspuj kws lub  homphaj

to know God

yog lug paub Vaajtswv

and to experience freedom as whole persons through Jesus Christ;

hab lug txais tau kev ywjpheej, ua lub neej puv ntoob lug ntawm Yexus Kheto;

to develop a creative, supportive fellowship;

lug tsim tsaa kuas muaj kev paab, lug sib txhawb kuas muaj kev sib raug zoo;

and to expand concepts of mission through participation in the global ministries of the church.

hab lug nrhav tswv yim paab kev ua Vaajstwv dlejnum lug ntawm kev sib koom teg rua txhua txuj kev huv txhua pawg ntseeg kws nyob thoob plawg qaab ntuj.

 
 

© 2014 United Methodist Women